Koučink - Jak se bránit kyberšikaně

Šikana online – odvrácená tvář sociálních sítí

Se vzrůstajícím množstvím uživatelů sociálních sítí se rozmohl ve společnosti i nový trestný jev, kyberšikana, čili šikanózní chování online, které čím dál častěji končí sebevraždou šikanované oběti. Zhoubným důsledkům kyberšikany jsou vystaveni především mladiství, dospívající duše, které hledají své místo ve společnosti, a jsou přitom ohavně zraňováni svými vrstevníky.

Virtuální šikana působí na lidskou psychiku ještě destruktivněji než šikana v reálném prostředí právě proto, že ačkoliv v daném okamžiku postrádá fyzický rozměr, je o to strašnější, že se do ní může zapojovat a podílet se na ní nesmírné množství lidí. Případy pohlcení jedince virtuálním světem jsou známé; právě tak online šikanování pohltí svou oběť, která má minimální možnost se takovým útokům bránit, o to spíše, že celou řadu svých pronásledovatelů ani nezná. Navíc, kyberšikana bývá kombinovaná se šikanou spolužáků ve škole, kteří jsou často jejími původci. Oběť se doslova stává štvanou zvěří, pro kterou není na světě úkrytu, do něhož by se mohla uchýlit. Je totiž pro ni nemožné požádat o změnu školy a odolat zapnutí počítače – to stojí nadlidské úsilí, kterého oběť bez pomoci není schopna a naopak paradoxně nabývá pocitu, že by tím prohrála. Oběť totiž, byť často nevědomě, stojí o náklonnost těch, kteří ji šikanují, a chce jim dokázat, že je jejich lásky hodna.

Navíc ti, kdo šikanují, jsou stejně slabí ba slabší než oběť, ale převráceně – svých komplexů se snaží zbavit stejnými způsoby, jakými cítí, že jsou ovládáni – pocit nízkosti plodí ponižování apod. Toto je klíčový moment, který je třeba si uvědomit a od něho se odrazit k dalším krokům. Zde hraje zásadní roli rodina, nikoliv učitelé, jak se někdy rodiče domnívají. Rodiče musí bedlivě sledovat chování svých dětí a při jakémkoliv podezření a náznacích vychýlení z normálu sami své dítě přimět k mluvení, nebo okamžitě vyhledat jinou pomoc!

Komentáře